CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • 1. Chức năng

       Khoa Quản lý Xây dựng  là đơn vị quản l‎ý chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Xây dựng số 1, có chức năng quản lý và đào tạo  ngành Quản lý Xây dựng theo quy chế và kế hoạch đào tạo của trường; nghiên cứu khoa học - công nghệ trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phục vụ công tác đào tạo, quản lý và phát triển trường.      

  • 2. Nhiệm vụ
  •      Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
  •       Phát triển chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy các môn học cơ sở, chuyên ngành Quản lý  Xây dựng theo chỉ đạo của Hiệu trưởng; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất kế hoạch bổ sung giáo trình, tài liệu các thiết bị hỗ trợ giảng dạy theo phương pháp mới.
  •      Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học - công nghệ, cơ sở dịch vụ, sản suất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
  •       Nghiên cứu, đề xuất mở các mã ngành đào tạo mới thuộc ngành Quản lý  Xây dựng phù hợp với sự phát triển của ngành xây dựng và nhu cầu của xã hội.
  •      Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cào trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
  •      Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.  
Thông báo của Khoa
Thư viện hình ảnh
Đối tác