BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA VÀ THÀNH VIÊN BỘ MÔN

A/ Bộ môn trực thuộc khoa:

1.  Bộ môn Định giá

2.  Bộ môn Dự toán

B/ Thành viên các bộ môn:

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Điện thoại

A

   Bộ môn Định giá

 

 

 

1

   Lê Văn Hiếu

    Thạc sỹ

   Trưởng khoa - Trưởng Bộ môn

0988466028

2

   Nguyễn Quyết Thắng

    Thạc sỹ

   Giảng viên

0982048868

3

   Nguyễn Thị Thu Hường

    Thạc sỹ

   Giảng viên

0975551910

B

   Bộ môn Dự toán

 

 

 

1

   Nguyễn Thanh Vĩnh

    Thạc sỹ  

   Phó Trưởng khoa - Trưởng Bộ môn

0983566669

2

   Trịnh Hồng Nhung

    Thạc sỹ

   Giảng viên

0989099596

3

   Nguyễn Thùy Linh

    Thạc sỹ

   Giảng viên

0982225576

4

   Trần Hoài Thu

      Kỹ sư

   Giảng viên ( đang học thạc sỹ)

0943650889

5

   Tô Thị Lan Phương

    Thạc sỹ 

   Giảng viên

0968666165

6

   Đỗ Quốc Hưng

    Thạc sỹ

   Giáo viên

0932379889

7

   Nguyễn Trung Kiên

      Kỹ sư

   Giáo viên ( đang học thạc sỹ)

0985891955

 
Thông báo của Khoa
Thư viện hình ảnh
Đối tác